แนะนำการใช้งาน

- กำหนดใช้ (Web Browser) Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ในการใช้งานระบบเท่านั้น
*** ส่วน Web Browser Internet Explorer (IE) ไม่แนะนำให้ใช้งาน
- มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับระบบ
  คุณศศิมล คำปินไชย (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร), โทร 054-466666 ต่อ 1022, 1830
  คุณอัศวิน ดวงปัญญารัตน์ (นักวิชาการศึกษา, งานพัฒนาหลักสูตร), โทร 054-466666 ต่อ 1022, 1830
  คุณกฤตติรัตน์ ทองหล่อ (นักวิชาการศึกษา, งานพัฒนาหลักสูตร), โทร 054-466666 ต่อ 1022, 1830
  คุณวุฒิพงษ์ คำพันธ์ (หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ), โทร 054-466666 ต่อ 2500

ดาวน์โหลด

- คู่มือการใช้งานระบบ(มคอ.2)
- คู่มือการใช้งานระบบ(มคอ.3)
- คู่มือการใช้งานระบบ(มคอ.5)
- Google Chrome (Web Browser)
- Mozilla Firefox (Web Browser)
- TH Niramit AS (ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย)
- TH Sarabun PSK (ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย)